Nederlands  Deutsch  English 

Winkelwagen

Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden PRANINA

ARTIKEL 1 - Identiteit van PRANINA

PRANINA 
Derckxweg 16
5944 BW Arcen
Nederland
Tel/Fax: +31 (0)77-8504191
E-mailadres: info@pranina.com
KvK-nummer: 54266904
BTW-identificatienummer: NL227078007B02

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van PRANINA en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. 

ARTIKEL 3 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als PRANINA gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden PRANINA niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 
Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand
doen van de prijs;
- de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt.

ARTIKEL 4 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt PRANINA onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft PRANINA passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal PRANINA daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. PRANINA zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk meesturen:
a. het postadres van de vestiging van PRANINA waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

ARTIKEL 5 – Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan PRANINA aangetekend retourneren.

ARTIKEL 6 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal PRANINA dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 7 - De prijs
1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 8 - Conformiteit en Garantie
1. PRANINA staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door PRANINA als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van PRANINA jegens PRANINA kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

ARTIKEL 9 - Levering en uitvoering
1. PRANINA zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan PRANINA kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal PRANINA geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal PRANINA het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij PRANINA, tenzij de consument heeft gekozen voor verzendmethode brievenpost.

ARTIKEL 10 – Betaling
1. Het verschuldigde totaalbedrag, inclusieve verzend- en administratiekosten wordt per e-mail na de bestelling bevestigd. 
2. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: 
- vooruitbetaling via bankoverschrijving 
- iDeal / MisterCash
- Paypal / Creditcard
3. Bij betaling via bankoverschrijving vooraf maakt de klant het verschuldigde totaalbedrag inclusief verzend- en administratiekosten onder vermelding van het bestelnummer over op bankrekening 629228752 t.n.v. PRANINA, IBAN: NL40ABNA0629228752, BIC: ABNANL2A 

ARTIKEL 11 – Persoonsgegevens
1. PRANINA zal de persoonsgegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
2. Persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijke behandeld.
3. Bij het plaatsen van een bestelling geeft de koper zijn gegevens op. Deze gegevens zijn nodig om uw bestelling te bevestigen en te verzenden, controleren van betalingen en bezorgen van bestellingen, maar ook voor een goede service. Tevens kunnen de gegevens gebruikt worden om de koper te informeren over producten en diensten van PRANINA.

ARTIKEL 12 – Klachtenregeling
1. PRANINA beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij PRANINA, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij PRANINA ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door PRANINA binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 13 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen PRANINA en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 14 - Wijziging van de algemene voorwaarden PRANINA
1. PRANINA houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden te mogen aanpassen of wijzigen. 

PRANINA, Derckxweg 16, 5944 BW Arcen, Nederland